Tallinn, Estonia
Tallinn, Estonia +2
Malaga, Spain
Malaga, Spain +1
Helsinki, Finland
Helsinki, Finland +2
SALZBURG, AUSTRIA
SALZBURG, AUSTRIA +1
London, United Kingdom
London, United Kingdom 0
Paris, France
Paris, France +1
Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, Germany +1
Bergen, Norway
Bergen, Norway +1
Stockholm, Sweden
Stockholm, Sweden +1
Krakow, Poland
Krakow, Poland +1
Genoa, Italy
Genoa, Italy +1
Lisbon, Portugal
Lisbon, Portugal 0
Athens, Greece
Athens, Greece +2
0
Tallinn, Estonia Malaga, Spain Helsinki, Finland SALZBURG, AUSTRIA London, United Kingdom Paris, France Frankfurt am Main, Germany Bergen, Norway Stockholm, Sweden Krakow, Poland Genoa, Italy Lisbon, Portugal Athens, Greece
ATLAS Logistics OÜ logo

Veosekindlustus

Maanteetranspordis on kauba kadumine või selle väärtuse vähenemine kaetud ATLAS Logistics OÜ ekspediitori vastutuskindlustusega/ vedaja CMR kindlustusega, mis korvavad maanteetranspordis kahju maksimaalselt 8,33 SDR-i 1 kilogrammi(kg) kauba kohta.

1 EUR(€) = 0.8229180000 SDR

1 SDR = 1.215190 EUR(€) 

*18.06.2018 seisuga.

*SDR on IMF (The International Monetary Fund) arveldusühik.

*Seega on 1 brutokilo (BKG) kliendi kaupa kindlustatud väärtuses ca 10,00 €.

Täiendav veosekindlustus on kauba saatja või saaja poolt kindlustusseltsiga sõlmitud kindlustusleping, mille järgi hüvitab kindlustusselts kindlustusvõtjale kauba kahjud tulenevalt riskidest, mille vastu kindlustusleping on sõlmitud.
Asjaolu, kas veetava kauba kindlustajaks on ostja või müüja, määratakse kindlaks nende omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt või tuleneb see tarneklauslist (Incoterms 2000). Tarneklausel määrab ära suure osa rahvusvahelise müügilepingu tingimustest ja poolte kohustustest.

Et oma kliente ebameeldivuste vastu kaitsta ja tagada, et klientidel oleks kahjustuste korral võimalik saada kindlustushüvitist kauba väärtusest, pakub ATLAS Logistics OÜ erinevate kindlustusseltside abil täiendavat veosekindlustust. Selleks tuleb sõlmida eraldi veosekindlustusleping, mille sõlmimist ATLAS Logistics OÜ vahendab. Kindlustuslepingu osapooled on klient ja kindlustusselts. Veosekindlustus katab vastavalt kokkulepitud kindlustustingimustele kaubasaadetise väärtuse ja sellega kindlustatakse kaup transportimisel tekkida võiva kahjustumise ja kadumise vastu.

Lisaks hüvitiste määrade piirangutele hõlmab vedaja vastutus ainult vedaja süü tõttu tekkinud kahjusid, vedaja ei vastuta kahju tekkimise eest, kui kahju tekkis asjaoludel, mida vedaja ei saanud vältida.

Kui kauba väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäärasid ja kui Te soovite kindlustust ka juhuks, kui vedaja kauba kahju eest ei vastuta, siis soovitame Teile veosekindlustust. Kindlustuse võib sõlmida kas ühekordse veo jaoks (üksikpoliis) või nn avatud poliisi mingiks teatud perioodiks (nt aasta) kõikide sel perioodil toimuva veoste transpordi jaoks (avatud poliis).

Londoni Kindlustusandjate Instituudi klauslitest on põhilised kasutatavad klauslid tähistatud tähtedega A, B, ja C (Institute Cargo Clauses “A”; “B”; “C”). Nende omavaheline erinevus seisneb kindlustuskatte ulatuses.

Nimetatud klauslites tuuakse ära kõik veoste kindlustamisel olulised üldtingimused. Antud klauslite kasutamine kindlustuslepingus muudab selle rahvusvaheliselt aktsepteeritavaks dokumendiks, kuna antud klauslid on aluseks veosekindlustusprobleemide ühtseks mõistmiseks.

Klauslite kolmes esimeses punktis tuuakse välja riskid, mille vastu antud klausli järgi kindlustuskate kehtib. A-klausli järgi kaetakse kõik kindlustatud veose kaotuste või kahjude riskid. Ainsaks piiranguks on siin välistused, mille järgi ei kaeta mitte mingil juhul kahjusi või kulutusi, mis on põhjustatud kindlustusvõtja tahtlikust valest käitumisest, veose loomulikust kahanemisest, kaalu ja mahu kaost või kulumisest, veose mitteküllaldasest või mittevastavast pakendamisest või ettevalmistusest vedamiseks, veose loomupärastest omadustest või defektidest, vedaja maksejõuetusest või finantskohustuste mittetäimisest, aatomi- või tuumalaevade või -relvade kasutamisest, samuti radioaktiivsete ainete kasutamisest, laeva meresõidukõlbmatusest, laeva veokonteineri või tõsteseadeldise kõlbmatusest. Samuti ei kaeta kahjusi ja kulutusi, mis tekivad järgmistest põhjustest: sõda, kodusõda, revolutsioon, mäss, ülestõus, rahvarahutused, arestimine, vangistamine, konfiskeerimine, kinnipidamine, mahajäetud miinid, pommid või muud sõjarelvad, streigid, lokaudid, terroristid või isikud, kes tegutsevad poliitilistel eesmärkidel.

B- ja C- klauslis kaetakse veose kahjud, mis tulenevad järgmistest riskidest: tuli ja plahvatus, laeva uppumine, madalikule sõit või ümberminek, kummuliminek või rööbastelt väljasõit maavedudel, laeva või veoki kokkupõrge mingi välise objektiga v.a. vesi, veose lossimine hädasadamas, ohverdamine üldavarii korral ja lasti üle parda heitmine. B- klausli järgi kaetakse lisaks veel järgmised riskid: lasti üle parda uhtumine, maavärin, vulkaanipurse või välk, mere-, jõe- või järvevee sisenemine laevas hoitavale veosele, mis asub konteineris, furgoonis või ladustusplatsil, saadetise täielik hävinemine, mille tingis kukkumine üle parda või kukkumine laadimisel/ mahalaadimisel laevast. Neljas kuni seitsmes (k.a.) punkt on pühendatud välistustele s.t. riskidele, mida kindlustus ei kata isegi A- klausliga.

Kõigi kolme klausli järgi kaetakse kulutused avarii- ja päästetöödele, et vältida kadusid mistahes põhjustel.

Samas ei kaeta kahjusi või kulutusi, mis tekivad viivitustest, isegi sellisel juhul, kui viivitus tekkis sellise riski tulemusena, mille vastu veos kindlustatud oli. B- ja C- klausli järgi ei kaeta ka kahjusid, mis tekivad kolmandate isikute tahtliku tegevuse tulemusena.

Üldjuhul ei kata veosekindlustus veose peale- ja mahalaadimist s.t. kindlustuskate algab hetkest, kui veos on alustanud liikumist transiidi alguses ja jätkub kuni selle jõudmiseni sihtkohta või punkti, mis on näidatud kindlustuslepingus. Üldise põhimõtte järgi peab marsruut olema kooskõlastatud kindlustusandjaga.

B- või C- klauslile saab lisada veel üksikuid riske nagu näiteks kauba vargus, röövimine, kadumine või vandalism.

Klausleid ei pea alati kasutama, kindlustuslepingus võib eraldi üles loetleda ka riskid, mille vastu kindlustusvõtja soovib veost kindlustada.

Veosekindlustuse jaoks ei ole kindlaid tariifitabeleid, mille järgi koheselt saaks välja arvutada kindlustusmakse. Kuna veoste toimetamisel ühest punktist teise tuleb võtta arvesse palju erinevaid asjaolusid, tuleb iga kord riski eraldi hinnata. Riski hindamisel on olulise tähtsusega veetava kauba iseloom, pakendamise viis, veose marsruut, transpordivahend, kindlustuskatte ulatus, samuti asjaolu kas veost laetakse marsuudi käigus ümber, kas toimub vaheladustamisi, kas on olnud eelnevaid kahjusid, milline on kindlustussumma, omavastutus, kuidas on korraldatud veose valve marsruudi käigus, kas tegemist on avatud poliisiga (mitu samade tunnustega veost kokkulepitud periodil) või üksikpoliisiga (kindlustatakse üks konkreetne veos).


Kindlustatav risk ehk kindlustuskatte ulatus on teine oluline tariifi kujundaja. Kõige “kallim” klausel on A- klausel, mis katab kindlustatud veose kõik riskid. Kõige soodsam on C- klausel, mis on kõige väiksema kindlustuskattega. C- klauslist odavam võib tariif tulla juhul, kui kindlustuskate võetakse ainult ühele või mõnele konkreetsele riskile.
Kolmas oluline tariifi kujundaja on kindlustatava veose marsruut. Üldise põhimõttena võib välja tuua tõe, et tariifi kujundab mitte lähte- või sihtkoht, vaid kõige ohtlikum piirkond, mida marsruut läbib. Oma osa mängib kindlasti ka see, milline on selle lõigu osakaal kogu marsruudis.

Nimetatud kolm komponenti on olulisimad veosekindlustustariifi kujunemisel. Veosekindlustuse tariifi kujundab ka kauba pakendamise viis, nõuetekohased pakendid on erineva riskiastmega ja avaldavad tariifile mõju. Veosekindlustus ei kata kahjusid, mis tulenevad kauba valest või ebapiisavast pakendist.

Kindlasti suurendab kindlustuse seisukohalt riski ka asjaolu, kas veost laetakse marsruudi käigus ümber ja mitu korda ning kuidas seda tehakse. Riski vähendab olukord, kui veost transporditakse kinnises konteineris.

Tariifi kujunemises on osa kliendi eelneva kahjustatistikal, kuidas ja kas on korraldatud valve marsruudi käigus.

Tähtis osa hinna kujunemises on kindlustussummal, kuna tariif on teatud protsent sellest. Arvesse tuleb siin konkreetse veose väärtus, mitte veoste väärtus mingi perioodi jooksul. Kindlustussummaks on kauba väärtus arvete või saatelehtede järgi, mõnikord lisatakse kauba väärtusele ka transpordikulud. Kindlustust huvitab tarneklausel siiski peaasjalikult kindlustusvõtja vastutusese ja kohustuste seisukohalt vaadatuna. Kaup kindlustatakse tavaliselt 100%- liselt st. kindlustussumma võrdub kindlustusväärtusega. Ülekindlustust pole kliendil majanduslikult mõtekas teha, kuna kindlustuses kehtiva põhitõena üle kauba tegeliku väärtuse hüvitist välja ei maksta. Veosekindlustuses on siiski võimalik kasutada 10%- list ülekindlustust, et korvata kindlustusvõtjale kauba hävimisel saamatajäänud tulu, kuna kauba väärtus ühes punktis ei võrdu tavaliselt tema väärtusega teises punktis. Ka on kauba kindlustamine 110%- liselt mõnikord ka pankade nõue. Ka alakindlustus pole eriti mõtekas, kuna sellisel juhul hüvitatakse kahjusumma proportsionaalselt kindlustussumma suhtena kauba tegelikku väärtusesse.

Tariifi mõjutab ka asjaolu, millise omavastutuse kindlustusvõtja valib. Mida suurema osa kahjust on kindlustusvõtja ise nõus kandma, seda väiksem on tariif. Tavaliselt on omavastutus 1% veose kindlustussummast, kuid mõningate kaupade puhul võib see olla kõrgem, mis tuleneb asjaolust, et osadel kaupadel on omadus transiidi käigus osa oma kaalust või mahust kaotada.

Veel üheks teguriks veose tariifi kujundamisel on see, kas veosekindlustusleping sõlmitakse üksikpoliisina või avatud poliisina. Avatud poliisi korral on hind ühe veose kohta pisut väiksem, oma osa on siin ka veoste arvul kindlustusperioodil.

Lisakindlustuse vajadusest palume tellimust esitades aegsasti teada anda! info@atlaslogistics.ee

Saada hinnapäring sellele teenusele Saada hinnapäring sellele teenusele
Võta meiega ühendust:
© Atlas Logistics OÜ
Kodulehtede valmistamine - ArtWeb